Hợp đồng vận chuyển

Sau khi quý khách đã đồng ý với chi phí và phương án vận chuyển, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng để hai bên cùng ký kết. Hợp đồng được lập thành 2 bộ có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bản hợp đồng trên được soạn thảo cho mọi dịch vụ có tại Chuyển Nhà 247 như: